سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

امید جنتین تاپدین ، دا سندن

جهنم ناامید اولدی ، مبارکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - امید جنتین تاپدین ، دا سندن

hldn [kjdk jh\ndk ، nh sknk

[ikl khhldn h,gnd ، lfhv;


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561