سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

( بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم )

( طویی یاسه دؤنن شهزاده قاسم )آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - ( بئله طوی کیم گؤروب دنیاده قاسم )

( fئgi x,d ;dl 'ؤv,f nkdhni rhsl )

( x,dd dhsi nؤkk aichni rhsl )


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561