سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

Hlnd [hkl fi rvfhkj ,gd phgh ]vh

fd ,th phgh ;i lk htjhni hl hc \h ]vh

 • جستجوی نه سیم نه دل در همه ی آثار
 • جستجوی ریا در همه ی آثار
 • جستجوی معنی خیک است در خاقانی
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی گلرخ در همه ی آثار
 • جستجوی می نیست در وحشی بافقی
 • جستجوی نصیحت های مولوی در همه ی آثار
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی کردمت در همه ی آثار
 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165