سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

Hlnd [hkl fi rvfhkj ,gd phgh ]vh

fd ,th phgh ;i lk htjhni hl hc \h ]vh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165