سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

چون عشق و آرزو به دلم مرد شهریار

جز مردنم به ماتم عشق آرزو نبودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - چون عشق و آرزو به دلم مرد شهریار

],k uar , Hvc, fi ngl lvn aivdhv

[c lvnkl fi lhjl uar Hvc, kf,n


 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644