سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

دیدمت دورنمای در و بام ای شیراز

سرم آمد به بر سینه سلام ای شیراز



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - دیدمت دورنمای در و بام ای شیراز

ndnlj n,vklhd nv , fhl hd advhc

svl Hln fi fv sdki sghl hd advhc



تعداد ابیات منتشر شده : 251656