سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

نقض کرم است آن که قدرش

در حوصلهٔ امید گنجدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - نقض کرم است آن که قدرش

krq ;vl hsj Hk ;i rnva

nv p,wgiٔ hldn 'k[n

تعداد ابیات منتشر شده : 509610