سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

مستان که گام در حرم کبریا نهند

یک جام وصل را دو جهان در بها دهندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - مستان که گام در حرم کبریا نهند

lsjhk ;i 'hl nv pvl ;fvdh kikn

d; [hl ,wg vh n, [ihk nv fih nikn

تعداد ابیات منتشر شده : 509610