سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

سنگی که سجده گاه نماز ریای ماست

ترسم که در ترازوی اعمال ما نهندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - سنگی که سجده گاه نماز ریای ماست

sk'd ;i s[ni 'hi klhc vdhd lhsj

jvsl ;i nv jvhc,d hulhg lh kikn

تعداد ابیات منتشر شده : 509640