سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

به بازار محشر، من و شرمساری

که بسیار، بسیار کاسد قماشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - به بازار محشر، من و شرمساری

fi fhchv lpav، lk , avlshvd

;i fsdhv، fsdhv ;hsn rlhal

تعداد ابیات منتشر شده : 509640