سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

بهائی، بهائی، یکی موی جانان

دو کون ارستانم، بهائی نباشمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - بهائی، بهائی، یکی موی جانان

fihئd، fihئd، d;d l,d [hkhk

n, ;,k hvsjhkl، fihئd kfhal

تعداد ابیات منتشر شده : 509610