سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

می کشد غیرت مرا، غیری اگر آهی کشد

زانکه می ترسم که از عشق تو باشد آه اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - می کشد غیرت مرا، غیری اگر آهی کشد

ld ;an ydvj lvh، ydvd h'v Hid ;an

chk;i ld jvsl ;i hc uar j, fhan Hi h,

تعداد ابیات منتشر شده : 510120