سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

هرچه در عالم بود، لیلی بود

ما نمی بینیم در وی، غیر ویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - هرچه در عالم بود، لیلی بود

iv]i nv uhgl f,n، gdgd f,n

lh kld fdkdl nv ,d، ydv ,d

تعداد ابیات منتشر شده : 509610