سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

حیرتی دارم از آن رندی که گفت

چند گردم بهر لیلی گرد حیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - حیرتی دارم از آن رندی که گفت

pdvjd nhvl hc Hk vknd ;i 'tj

]kn 'vnl fiv gdgd 'vn pd

تعداد ابیات منتشر شده : 509610