سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

ای بهائی، شاهراه عشق را

جز به پای عشق، نتوان کرد طیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - ای بهائی، شاهراه عشق را

hd fihئd، ahivhi uar vh

[c fi \hd uar، kj,hk ;vn xd

تعداد ابیات منتشر شده : 509610