سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

یکی را در یکی زن هم یکی دان

یکی از ذات پاکش بیشکی دانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - یکی را در یکی زن هم یکی دان

d;d vh nv d;d ck il d;d nhk

d;d hc bhj \h;a fda;d nhk

تعداد ابیات منتشر شده : 466260