سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

اگر معروف و عارف ذات پاک است

چه سودا بر سر این مشت خاک استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - اگر معروف و عارف ذات پاک است

h'v luv,t , uhvt bhj \h; hsj

]i s,nh fv sv hdk laj oh; hsj


 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی تکرار اشتباه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی خاتم جاه ترا بادا ز فیروزی نگین ! در همه ی آثار
 • جستجوی معنی شود در مولوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251656