سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

وجود اندر کمال خویش ساری است

تعین ها امور اعتباری استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - وجود اندر کمال خویش ساری است

,[,n hknv ;lhg o,da shvd hsj

judk ih hl,v hujfhvd hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 504887