سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

امور اعتباری نیست موجود

عدد بسیار و یک چیز است معدودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - امور اعتباری نیست موجود

hl,v hujfhvd kdsj l,[,n

unn fsdhv , d; ]dc hsj lun,n

تعداد ابیات منتشر شده : 474537