سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

امور اعتباری نیست موجود

عدد بسیار و یک چیز است معدودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - امور اعتباری نیست موجود

hl,v hujfhvd kdsj l,[,n

unn fsdhv , d; ]dc hsj lun,n

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887