سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

در هزاران نظر شوخ نباشد صائب

آنچه در پرده بود دیده حیرانی راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - در هزاران نظر شوخ نباشد صائب

nv ichvhk kzv a,o kfhan whئf

Hk]i nv \vni f,n ndni pdvhkd vh

تعداد ابیات منتشر شده : 478361