سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر چه از درد خزانی شده رخساره ما

می توان چید گل از سینه صد پاره ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر چه از درد خزانی شده رخساره ما

'v ]i hc nvn ochkd ani voshvi lh

ld j,hk ]dn 'g hc sdki wn \hvi lh

تعداد ابیات منتشر شده : 478451