سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

خرده جان می جهد از سنگ بیرون چون شرار

می زنی چندین گره بر روی یکدیگر چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - خرده جان می جهد از سنگ بیرون چون شرار

ovni [hk ld [in hc sk' fdv,k ],k avhv

ld ckd ]kndk 'vi fv v,d d;nd'v ]vhتعداد ابیات منتشر شده : 367935