سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

می کشند آبای علوی انتظار مقدمت

مانده ای دربند این گهواره چون طفلان چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - می کشند آبای علوی انتظار مقدمت

ld ;akn Hfhd ug,d hkjzhv lrnlj

lhkni hd nvfkn hdk 'i,hvi ],k xtghk ]vh


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 361602