سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سرو من، با سایه خود سر گرانی رسم نیست

اینقدر از خاکسار خویش رنجیدن چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سرو من، با سایه خود سر گرانی رسم نیست

sv, lk، fh shdi o,n sv 'vhkd vsl kdsj

hdkrnv hc oh;shv o,da vk[dnk ]vhتعداد ابیات منتشر شده : 367907