سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سنگ را پر می دهد شوق عزیزان وطن

ای کم از سنگ نشان، از جا نجنبیدن چراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سنگ را پر می دهد شوق عزیزان وطن

sk' vh \v ld nin a,r ucdchk ,xk

hd ;l hc sk' kahk، hc [h k[kfdnk ]vhتعداد ابیات منتشر شده : 367907