سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

بعد عمری از لب لعل تو بوسی خواسته است

اینقدر از صائب گستاخ، رنجنیدن چرا؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - بعد عمری از لب لعل تو بوسی خواسته است

fun ulvd hc gf gug j, f,sd o,hsji hsj

hdkrnv hc whئf 'sjho، vk[kdnk ]vh?تعداد ابیات منتشر شده : 364441