سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

مد احسان است بسم الله دیوان صبح را

ره به مضمون می توان بردن ز عنوان صبح راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - مد احسان است بسم الله دیوان صبح را

ln hpshk hsj fsl hggi nd,hk wfp vh

vi fi lql,k ld j,hk fvnk c uk,hk wfp vhتعداد ابیات منتشر شده : 364441