سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

صادقان را بهر روزی زحمتی در کار نیست

کز تنور سرد، گرم آید برون نان صبح راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - صادقان را بهر روزی زحمتی در کار نیست

whnrhk vh fiv v,cd cpljd nv ;hv kdsj

;c jk,v svn، 'vl Hdn fv,k khk wfp vhتعداد ابیات منتشر شده : 367907