سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

عالم معقول بر هر کس که صائب جلوه کرد

نشمرد موج سراب این عالم محسوس راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - عالم معقول بر هر کس که صائب جلوه کرد

uhgl lur,g fv iv ;s ;i whئf [g,i ;vn

kalvn l,[ svhf hdk uhgl lps,s vh


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712