سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

ننگ کفر من به فریاد آورد ناقوس را

می کشد ایمان من در خون، لب افسوس راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - ننگ کفر من به فریاد آورد ناقوس را

kk' ;tv lk fi tvdhn H,vn khr,s vh

ld ;an hdlhk lk nv o,k، gf hts,s vhتعداد ابیات منتشر شده : 373712