سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

بر دل پیران مخور کز عجز سرپیش افکنان

بیشتر زیر سپر دارند پنهان تیغ راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - بر دل پیران مخور کز عجز سرپیش افکنان

fv ng \dvhk lo,v ;c u[c sv\da ht;khk

fdajv cdv s\v nhvkn \kihk jdy vh


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712