سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

کی نیام پوچ می سازد به تمکین تیغ را؟

آستین زندان بود چون دست گلچین تیغ راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - کی نیام پوچ می سازد به تمکین تیغ را؟

;d kdhl \,] ld shcn fi jl;dk jdy vh?

Hsjdk cknhk f,n ],k nsj 'g]dk jdy vh


 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی معنی بیت بید طبری در خواجوی کرمانی
 • جستجوی پیروزی در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712