سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

نیست صائب سرو را فکر خزان و نوبهار

در دل آزاده ره نبود امید و بیم راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - نیست صائب سرو را فکر خزان و نوبهار

kdsj whئf sv, vh t;v ochk , k,fihv

nv ng Hchni vi kf,n hldn , fdl vhتعداد ابیات منتشر شده : 373712