سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر چنین صائب غریبان را نوازش می کند

چشم بگشاید چو غربت، در وطن بیند مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر چنین صائب غریبان را نوازش می کند

'v ]kdk whئf yvdfhk vh k,hca ld ;kn

]al f'ahdn ], yvfj، nv ,xk fdkn lvhتعداد ابیات منتشر شده : 407782