سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

صبح از جان های روشن یاد می آید مرا

شام از تاریکی تن یاد می آید مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - صبح از جان های روشن یاد می آید مرا

wfp hc [hk ihd v,ak dhn ld Hdn lvh

ahl hc jhvd;d jk dhn ld Hdn lvhتعداد ابیات منتشر شده : 407782