سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک

از جهان بی برگ رفتن یاد می آید مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از دم سرد خزان برگی که می افتد به خاک

hc nl svn ochk fv'd ;i ld htjn fi oh;

hc [ihk fd fv' vtjk dhn ld Hdn lvh

تعداد ابیات منتشر شده : 504887