سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

عکس خط و خال عنبربار آن مشکین غزال

می کند پرنافه چون صحرای چین آیینه راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - عکس خط و خال عنبربار آن مشکین غزال

u;s ox , ohg ukfvfhv Hk la;dk ychg

ld ;kn \vkhti ],k wpvhd ]dk Hddki vhتعداد ابیات منتشر شده : 407811