سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

بر سر زانو به چندین عزتش جا می دهند

تازه رخساران ز چشم پاک بین آیینه راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - بر سر زانو به چندین عزتش جا می دهند

fv sv chk, fi ]kndk ucja [h ld nikn

jhci voshvhk c ]al \h; fdk Hddki vhتعداد ابیات منتشر شده : 407811