سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از نسیم نوبهاران غنچه پیکان شکفت

هیچ کس را نیست پروای دل ناشاد ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از نسیم نوبهاران غنچه پیکان شکفت

hc ksdl k,fihvhk yk]i \d;hk a;tj

id] ;s vh kdsj \v,hd ng khahn lhتعداد ابیات منتشر شده : 407782