سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از ملامتگر نیندیشد دل افگار ما

شور محشر خنده کبکی است در کهسار ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از ملامتگر نیندیشد دل افگار ما

hc lghlj'v kdkndan ng ht'hv lh

a,v lpav okni ;f;d hsj nv ;ishv lhتعداد ابیات منتشر شده : 407782