سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

از عیار نامه ما دردمندان آگهند

می شود در زخم ظاهر جوهر شمشیر ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - از عیار نامه ما دردمندان آگهند

hc udhv khli lh nvnlknhk H'ikn

ld a,n nv col zhiv [,iv aladv lhتعداد ابیات منتشر شده : 407782