سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

آبروی بی نیازی چشمه حیوان ماست

کی چو اسکندر غم آب بقا داریم ما؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - آبروی بی نیازی چشمه حیوان ماست

Hfv,d fd kdhcd ]ali pd,hk lhsj

;d ], hs;knv yl Hf frh nhvdl lh?

تعداد ابیات منتشر شده : 466260