سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

خون غیرت در دل رحمت نمی آید به جوش

تا نگردد لاله زار از داغ می دامان ماآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - خون غیرت در دل رحمت نمی آید به جوش

o,k ydvj nv ng vplj kld Hdn fi [,a

jh k'vnn ghgi chv hc nhy ld nhlhk lh

تعداد ابیات منتشر شده : 478361