سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

غافلیم از جان بی تقصیر در زندان تن

یوسف مصر ز فرامش گشتگان چاه ماستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - غافلیم از جان بی تقصیر در زندان تن

yhtgdl hc [hk fd jrwdv nv cknhk jk

d,st lwv c tvhla 'aj'hk ]hi lhsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170