سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

می کند آیینه خود را به ناخن صیقلی

سینه من بس که مشتاق لقای دردهاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - می کند آیینه خود را به ناخن صیقلی

ld ;kn Hddki o,n vh fi khok wdrgd

sdki lk fs ;i lajhr grhd nvnihsj

 • جستجوی گاهی راست در جامی
 • جستجوی هادی در همه ی آثار
 • جستجوی گلرخ در همه ی آثار
 • جستجوی حاج در وحشی بافقی
 • جستجوی ای برتر از وهم خیال در سعدی
 • جستجوی عشق در جامی
 • جستجوی مجتبی در همه ی آثار
 • جستجوی اسب سپید در همه ی آثار
 • جستجوی شفا در همه ی آثار
 • جستجوی صحبت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630