سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

غوطه زد در خون خود دردی که پا در وی نهاد

سینه ما دردمندان کربلای دردهاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - غوطه زد در خون خود دردی که پا در وی نهاد

y,xi cn nv o,k o,n nvnd ;i \h nv ,d kihn

sdki lh nvnlknhk ;vfghd nvnihsj

تعداد ابیات منتشر شده : 507645