سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

بعد عمری کز لباس زنگ بیرون آمدم

طشت آتش بر سرم از منت خاکسترستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - بعد عمری کز لباس زنگ بیرون آمدم

fun ulvd ;c gfhs ck' fdv,k Hlnl

xaj Hja fv svl hc lkj oh;sjvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508050