سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

سهل باشد بردن داغ کلف از روی ماه

هر که زنگ از سینه ما می برد روشنگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - سهل باشد بردن داغ کلف از روی ماه

sig fhan fvnk nhy ;gt hc v,d lhi

iv ;i ck' hc sdki lh ld fvn v,ak'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508095