سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

غم نفهمیده است هر کس ساده لوح افتاده است

هر که این آیینه دارد در بغل اسکندرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - غم نفهمیده است هر کس ساده لوح افتاده است

yl ktildni hsj iv ;s shni g,p htjhni hsj

iv ;i hdk Hddki nhvn nv fyg hs;knvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170