سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

غنچه دل را به بوی یار در بر می کشیم

این گره در رشته ما جانشین گوهرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - غنچه دل را به بوی یار در بر می کشیم

yk]i ng vh fi f,d dhv nv fv ld ;adl

hdk 'vi nv vaji lh [hkadk ',ivsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508170