سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

گر چه طوبی از جهان منشور رعنایی گرفت

رتبه افکار صائب را مقام دیگرستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - گر چه طوبی از جهان منشور رعنایی گرفت

'v ]i x,fd hc [ihk lka,v vukhdd 'vtj

vjfi ht;hv whئf vh lrhl nd'vsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508050